Slutuppgift/kommunikationsuppgift inför kurs BK E

Uppgiften består i att du ska presentera Basal Kroppskännedom i ”ett större sammanhang” och skriva en rapport på 8-10 sidor om detta. Presentationen ska vara på minst 20 minuter och max 60 minuter. Det kan t.ex. vara för övrig personal på din klinik, under ett utbildningsmöte för AT-läkare eller för en patientförening.

Du kommer att få presentera den valda slutuppgiften under 20 min på kursen.

Om du istället skulle välja att göra en annan typ av slutuppgift, t.ex. en mindre omfattande klinisk studie, samråder du med BK-lärare om utformning.

Riktlinjer för utförandet av uppgiften och för rapporten

I rapporten refererar du till kurslitteraturen och till minst en avhandling. Du kan använda dig av hela utbildningens kurslitteratur, men även annan relevant litteratur och vetenskapliga publikationer som belyser och stöder dina resonemang.

Teoretisk bakgrund
Beskriv teorierna i Basal Kroppskännedom med fokus på de teorier som är relevanta för att nå din målgrupp, det vill säga de teorier som är aktuella i samband med din presentation.

Planeringsfas
Beskriv ditt förberedelsearbete och syftet med att presentera Basal Kroppskännedom för den valda målgruppen. Vilka teorier valde du att ta upp och varför? Vilka övningar valde du? Vilken litteratur använde du i ditt förberedelsearbete? Vilka praktiska förberedelser gjorde du t ex med eget övande? Hur riktade du uppgiften till målgruppen?

Genomförandefas
Presentationen ska bestå av såväl teoretiska som praktiska moment och vara på minst 20 och max 60 minuter. Beskriv genomförandet! Följde du din planering? Hur var din och deltagarnas närvaro och intresse under presentationen. Använde du något pedagogiskt hjälpmedel t ex bilder. Hade deltagarna frågor? En vanlig erfarenhet är det blir för mycket prat i början. Var noga med att ge tid till praktiska övningar och avslutande reflexioner.

Reflektionsfas
Här diskuterar du hur din presentation genomfördes och togs emot. Vad fungerade bra och vad kan du göra annorlunda till nästa presentation. Blev fördelningen mellan teori och praktik optimal för din grupp? Här finns också plats för övriga reflektioner.

Sammanfattning
Skriv en kort sammanfattning (max en halv A4 sida) av uppgiften, som läggs först i rapporten.

Referenslista
Här skriver du vilken litteratur du använt. Ta med böcker och vetenskapliga publikationer från hela utbildningen. Välj det referenssystem som du känner dig bekväm med. Kontakta din BK-lärare om du är tveksam.  Se även information angående litteratur och referenser under Litteratur.

Lägg referenslistan sist i rapporten.

Rapporten, som ska vara på minst 8 och max 10 sidor sänds till din lärare på E-kursen för att granskas av 2 lärare, senast 2 månader innan kursstart. Eventuell Power Point eller OH-material räknas inte in i de 8-10 sidorna men skall bifogas.

Se även skrivreglerna här!

 

Uppdaterad 2021-05-17