Litteraturlista

Till varje delkurs finns det en obligatorisk litteraturlista, se menyn till vänster. Utöver detta finns mycket annan intressant litteratur. Vi rekommenderar följande böcker:

Kurslitteratur

Dropsy J. (2004, andra upplagan) Den harmoniska kroppen – en osynlig övning. Natur och Kultur. (aktuell under hela BK-utbildningen)

Lundvik Gyllensten A, Skoglund K, Wolff I (2015) Basal Kroppskännedomen – Den levda kroppen. Studentlitteratur. (aktuell under hela BK-utbildningen)

Roxendal G, Winberg A. (2002) Levande människa – Basal Kroppskännedom för rörelse och vila. Sidorna 59 – 175. Natur och Kultur. (aktuell under hela BK-utbildningen)

Kabat Zinn J. (2007) Vart du än går är du där. Natur & Kultur (aktuell inför BKD)

Williams, Teasdale, Segal & Kabat Zinn (2015) Mindfulness – en väg ur nedstämdhet. Natur & Kultur (aktuell inför BKD)

Sandahl m fl (2014) Gruppens potential – Att leda och utveckla gruppbehandling. Sidorna 1- 179. Natur & Kultur (aktuell inför BKE)

För vetenskapliga publikationer och artiklar som ingår i utbildningen se fliken ”Utbildning BK” och välj litteratur inför varje kurs. För ytterligare publikationer se fliken ”Forskning”.

Övrig rekommenderad litteratur under hela utbildningen

Bader-Johansson, C. & Elmgren Frykberg, G. (2012) Rörelse och interaktion: Om grundmotorik, stress och självreglering. Studentlitteratur.

Barth, T., Näsholm, C. (2006) Motiverande samtal – MI. Att hjälpa en människa till förändring på hennes egna villkor. Studentlitteratur.

Biguet, G. Keskinen-Rosenqvist, R. Levy Berg, A. (2012) Att förstå kroppens budskap – Sjukgymnastiska perspektiv. Studentlitteratur.

Damasio, A. (2011) Du och din hjärna-så skapar hjärnan ditt medvetande. Optimal förlag.

Hilmarsson, H. T. (2020, 5:e upplagan) Samtalet – förbättra din professionella kommunikation genom empati. Studentlitteratur.

Jacobsen, B. (2000) Existensens psykologi. Natur och Kultur.

Linton, S. J. och Flink, I. (2016) Hälsopsykologi i vården. Natur och Kultur.

Van der Kolk, B. (2021) Kroppen håller räkningen: hjärna, sinne och kropp vid läkning efter psykiskt trauma. Akademius förlag.

Probst, M., Helvik Skjaerven, L. (editors) (2017) Physiotherapy in Mental Health and Psychiatry, a scientific and clinical based approach. Elsevier.

Röijeson, U. (red) (2019) Motorisk kontroll och inlärning – med inriktning på muskuloskeletal rehabilitering. Studentlitteratur.

Sannum Karlsson, A. och Cederhag, W. (2016) ”Hur gör du när du rör dig?” Basal Kroppskännedom för vardag, friskvård, idrott och rehab. Eget förlag.

Stern, D N. (2005) Ögonblickets psykologi – om tid och förändring i psykoterapi och vardagsliv. Natur och Kultur.

Skjærven, L. (1999) Å være seg selv – mer fullt og helt – En tillnæmning til Bevegelseskvalitet.

Lästips

Dropsy, J. (1993) Leva i sin kropp – kroppsuttryck och mänsklig kontakt. Natur och Kultur.

Englund, B. (red) (2004) Skapande och kroppsbaserade komplementära terapier. Studentlitteratur.

Hof, H. (2000) Bli mer människa. Benedictum.

Roxendal G. (1987) Ett helhetsperspektiv. Studentlitteratur.

Roxendal, G. (1981) Levande Människa: kropp och rörelse i terapi: om kroppskännedomsträning och koncentrativ rörelseterapi. LIC.

Roxendal, G., Wahlberg, C. och Kristofersson, M. (1992) Vårdandets vardag – händer i möte. Studentlitteratur.

Melander, L. (2012). Basal Kroppskännedom som gruppbehandling inom neurologisk öppenvårdsrehabilitering. (Magisteruppsats) Umeå Universitet. (beställs av författaren)

Skatteboe, U-B. (2000) Basal kroppskjenneskap og bevegelsesharmoni – Vidareutveikling av undersøkelsesmetoden Body Awareness Rating Scale BARS – Bevegelsesharmoni.

Høgskolen i Oslo Avdelning for helsefag

Skjærven LH. (2006). Teaching movement quality within the frame of Evidence-Based Practice (EBP) – a possibility? How can evidence-based practice (EPB) be implemented in teaching movement quality in the post-graduate course of basic Body Awareness methodology (B BAM). An Essay from the Scholars Forum, Bergen University College, Faculty of

Health and Social Sciences, Center for Knowledge Based Practice.