Gruppbehandling inför kurs BK E

Rapporten sänds till din lärare på E-kursen senast 2 månader innan kursstart. Du får sedan ett handledande svar på den. Rapporten kommer också att användas på seminarier om klinisk tillämpning av Basal Kroppskännedom på kurs E.

Inled med en kort presentation om vem du är, var du arbetar, tidigare erfarenheter av BK-grupper. Brukar du t.ex. ha grupper som denna du skriver om?

Lyft fram gruppens process, men även komplikationer och svårigheter som förekommit under behandlingen.
Tänk på sekretessen! Det ska inte vara möjligt att identifiera någon av patienterna i gruppen med ledning av rapporten.

Gruppbehandlingen

Gruppen ska vara sluten och vid avslutningen ha minst fyra deltagare. För den som arbetar med en liten grupp kan det vara klokt att börja med minst sex deltagare ifall någon avbryter behandlingen. Behandlingen bör omfatta minst 12 gånger à 1,5 timme. Behandlingen skall vara Basal Kroppskännedom. Annan samtidig behandling ska beskrivas. Motiv för en sådan kombination skall också anges! Kontakta en lärare i Basal Kroppskännedom om du skulle behöva avvika från dessa riktlinjer! Vid behov kan du rådgöra med lärare i Basal Kroppskännedom under behandlingsperioden.

Riktlinjer för rapporten

Rapporten skall omfatta 8-10 A4-sidor. Du kan följa nedanstående struktur i din rapport.
Se även skrivreglerna här!

Deltagare
Antal, ålder, kön, ev. klinisk tillhörighet. Hur kom deltagarna till gruppen, via remiss eller annat sätt? Hade du förhandsinformation om deltagarna eller hade träffat dem tidigare?

Ramar
Antal gånger? Hur lång tid varje gång? Lokal? Hur såg kontraktet eller avtalet ut?

Målsättning
Hur såg det övergripande syftet ut för den aktuella målgruppen respektive målsättningen för enskilda deltagare ut? Var målsättningen uttalad eller outtalad?

Uppläggning av innehållet
Val av övningar. Beskriv hur innehållet och fokuseringen/tyngdpunkten förändrades efterhand. Hade du en pedagogisk planering eller röd tråd för sammankomsterna eller följde du din spontanitet?

Process
Grupprocess: Beskriv gruppens process. En del av grupprocessen är att skapa normer för det gemensamma arbetet och förhålla sig till dessa, t.ex. tidspassning, att stå vända åt ett visst håll mm. Hur fungerade anpassningen till normerna? Fanns det tecken på ökande gruppkänsla och tillit? Fanns det rädsla eller bristande tillit hos någon deltagare? Fanns det andra problem för ledaren? Förändras den verbala och ickeverbala kommunikationen sinsemellan och med ledaren i gruppen efter hand?
Hur påverkade deltagandet i grupp den enskilde deltagarens process?
Utveckling av kroppssjälvfunktioner är också en process. Kunde du märka att deltagarna stärkte sina funktioner av kroppssjälvet?
Beskriv också din egen process i förhållande till arbetet i gruppen. Kunde du ta in alla deltagare som en grupp? Vad hjälpte dig att vara närvarande i processen och hur gjorde du för att stimulera processen över tid? Beskriv!

Processbeskrivningen skall förankras i teorierna till Basal Kroppskännedom dvs genom existensdimensioner, funktioner av kroppssjälvet och Rörelseinlärningcykeln enligt Skjaerven. Du ska också relatera något av det du ser i din grupp till läst kurslitteratur om grupprocess.

Eventuella resultat
Hur utvärderar och sammanfattar du resultatet? Vilka effekter har du kunnat se av behandlingen?

Annan behandling
Redovisa om ev. samtidig behandling kan tänkas ha påverkat förloppet, eller om t.ex. minskad medicinering kan vara en följd av behandlingen.

Avslutning
Kort kommentar om avslutandet av grupparbetet. Din reaktion? Deltagarnas reaktioner?

Sammanfattande reflektioner och erfarenheter
Vad har du lärt dig? Vad var bra, vad kommer du att göra annorlunda i framtiden? Vilka frågor återstår? Relatera gärna till läst litteratur.

Försök gärna beskriva de svårigheter och osäkerheter som förekommit under behandlingens gång. Tänk igenom och beskriv vad du vill ha synpunkter på och hjälp med av läraren och kamraterna i din BK E-grupp. På seminariet kan du passa på att ventilera de problem du mött.

Referenslista

I rapporten refererar du till litteraturen om grupp och relevant kurslitteratur. Välj det referenssystem som du känner dig bekväm med. Om du är tveksam så kontakt din BK-lärare. Lägg referenslistan sist i rapporten.

 

Uppdaterad 2024-06-27