Patientbehandling inför kurs BK D

En rapport över processen i en individuell patientbehandling sänds till din lärare i BK D-kursen, som skriver ett handledande svar på den. Rapporten kommer också att användas på seminarier om klinisk tillämpning av Basal Kroppskännedom på kurs BK D. Det är därför av intresse om författaren även lyfter fram de komplikationer och svårigheter som förekommit under behandlingen.
Tänk på sekretessen! Personuppgifter måste vara avkodade så ingen utomstående kan identifiera patienten med ledning av rapporten. Utelämna persondata som exempelvis ålder och bostadsort.
Vid behov kan den studerande rådgöra med lärare i Basal Kroppskännedom under pågående behandlingsperiod.

 

Patientbehandling inför kurs BK D 

Riktlinjer för behandlingen

Behandlingen ska sträcka sig över c:a sex månader.

1. Initialfas med undersökningar, BAS MQ-E, målbeskrivning och planering av behandlingen.
2. Beskriv den rehabplan som patienten och du kommit överens om. Se vidare information under kommunikationsuppgiften.
3. Behandlingsfas där Basal Kroppskännedom har varit den huvudsakliga behandlingsmetoden. Om du har kombinerat med annan behandlingsform, beskriv den andra metoden och motivera metodvalet.
4. Avslutningsfas med planering och genomförande av avslutningen.
5. Reflektioner över din egen process i samband med behandlingen. Fortgående under behandlingen och efter.

Riktlinjer för rapporten

Tid för behandlingen skall anges tydligt, både tid per behandling, frekvens (antal ggr per vecka) och varaktighet, dvs. antal månader totalt. Rapporten bör vara på 8-9 sidor. Se skrivreglerna här!

Nedan följer ett förslag till struktur av rapporten och frågor som hjälp för din reflektion.

Initialfas

  • Hur kom patienten till dig? Vilken information hade du om patienten före första mötet (journal, team, annat)?
  • Berätta kort om dig själv (arbetssammanhang, erfarenheter, annat)
  • Vilka undersökningar gjordes? (BAS MQ-E, annat)
  • Hur såg kroppsjagsfunktionerna ut initialt?
  • Vilka resurser och problem bedömdes patienten ha?
  • Vilken/vilka målsättningar sattes upp? Målsättning som uttalades mellan dig och patienten? Din tysta målsättning?
  • Vilket syfte hade du med BK-behandlingen och hur presenterade du detta för patienten? Beskriv utförandet och utfallet av presentationsuppgiften.
  • Hur skedde kommunikationen? Vilka existensdimensioner arbetade ni med och fanns där något speciellt fokus? Hur utvecklades det under behandlingens gång?

Behandlingsfas, process

– Arbetsalliansen och dess utveckling
– Utveckling av kroppsjagsfunktioner
– Förändring av tillgång till existensdimensioner under behandlingens gång
– Beskriv vilka övningar som använts och hur övningsvalet förändrats. Rapportens processbeskrivning ska stödja sig på teorierna i Basal Kroppskännedom, som Dropsy´s existensdimensioner, funktioner av kroppsjaget och rörelseinlärningscykeln enligt Skjaerven.
– Påverkades problemdefinitionen – ändrades målinriktning under behandlingens gång? Försök att beskriva och dra lärdom av det du varit med om.
– Relatera och referera till läst litteratur.

Avslutningsfas

– Planering av avslutningen.
– Genomförande av avslutningen, formulering av framtidsvisioner?
– Utvärdering t.ex. omskattning av BAS MQ-E och eventuell annan undersökning.

Reflektioner

Reflektera över och beskriv dina egna reaktioner och din egen process i samband med patientfallet.

Frågor

Formulera några frågor som du tar med för att diskutera på seminariet.


Uppdaterad 2021-05-17