Lärandemål för Utbildningen Basal Kroppskännedom, terapeutisk kompetens

Kunskap och förståelse

Efter genomgången utbildning i Basal Kroppskännedom, terapeutisk kompetens ska den studerande kunna:

 • beskriva och redogöra för teorier till metoden Basal Kroppskännedom
 • förstå och tillämpa vetenskapliga rön inom området Basal Kroppskännedom i egen klinisk verksamhet
 • förstå vad undersökningsmetoder i Basal Kroppskännedom mäter och hur undersökningsmetoderna samvarierar med ICF
 • förstå och tillämpa olika sätt att aktivera motivation till förändring
 • förstå betydelsen av grundläggande kommunikationsfärdighet

Färdighet och förmåga

Efter genomgången utbildning i Basal Kroppskännedom, terapeutisk kompetens ska den studerande kunna:

 • undersöka rörelsekvalitet och kroppsupplevelse hos en individ
 • i samråd med patienten (och teamet) bedöma när och hur Basal Kroppskännedom är en lämplig behandlingsmetod
 • genomföra individuell behandling med Basal Kroppskännedom
 • genomföra behandling i grupp med Basal Kroppskännedom
 • genomföra förebyggande insatser med Basal Kroppskännedom
 • använda en motivationsstärkande metod i det kliniska arbetet
 • kunna utvärdera Basal Kroppskännedoms-behandlingar
 • uttrycka icke-verbala upplevelser verbalt med ord och i skrift
 • kommunicera vad Basal Kroppskännedom är till andra, som patienter och kollegor
 • utveckla egna färdigheter i rörelsekvalitet och medveten närvaro

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter genomgången utbildning i Basal Kroppskännedom, terapeutisk kompetens ska den studerande kunna:

 • tillämpa ett patientorienterat (individ-orienterat) förhållningssätt
 • tillämpa ett förhållningssätt grundat i egen rörelsekvalitet och kroppsmedvetenhet
 • reflektera över insatser i ett funktions-, aktivitets- och delaktighetsperspektiv
 • reflektera över betydelsen av ett professionellt bemötande med hänsyn taget till mänskliga rättigheter, mångfald och etiska principer

Examination

Utbildningen examineras fortlöpande genom hela utbildningen i form av feedback på rörelsekvalitet, seminarier och rapporter runt teorier, behandlingsinsatser och presentationer.

 

Uppdaterad 2021-05-17