Utbildningsbeskrivning för Basal Kroppskännedom – Terapeutisk kompetens

IBK bedriver kvalificerad utbildningen i Basal Kroppskännedom (BK), terapeutisk kompetens. Utbildningen består av fem veckokurser, kurs A, B, C, D och E, som var och en omfattar 5 dagar. Kurserna har en praktisk inriktning med övningar i Basal Kroppskännedom, meditation och introduktion/tillämpning i Tai chi. I början av utbildningen är fokus på egen upplevelse och förståelse av metoden. Efter hand inriktas utbildningen mot kliniskt arbete, behandling och gruppledarskap.

Utbildningen riktar sig till leg. fysioterapeuter/sjukgymnaster, kurs A är även öppen för allmänheten.

Utbildningens syfte är att ge:

  • En stegvis uppövad förmåga att professionellt förmedla BK individuellt och i grupp.
  • En fördjupad medvetenhet om den egna kroppen, ökad rörelsekvalitet och medveten närvaro ger stimulans till en mognadsprocess, som är grunden i att kunna förmedla metoden.
  • Ökade kunskaper om BK:s teorier och effekter

Teoretisk grund och egna insikter

Vetenskapliga och kliniska arbeten har visat på metodens användbarhet och evidens för olika patientgrupper är dokumenterad. Litteraturstudierna i utbildningen vill stimulera till att kreativt och kritiskt jämföra den egna kunskapen och erfarenheten med den kunskap som finns tillgänglig i litteraturen.

De insikter och erfarenheter som uppkommit genom den egna övningsprocessen blir en viktig del i utvecklingen av rörelsekvalitet och medveten närvaro.

I samtliga av utbildningens delkurser läggs stor vikt vid att lära och fördjupa de praktiska övningarna. På kurserna ges utrymme för reflektion över egna rörelsevanor och förhållningssätt.

Delkursernas innehåll

  • I BK kurs A är fokus på de grundläggande övningarna och grundläggande BK-teorier. Inriktningen är den egna upplevelsen, metod och pedagogik.
  • I BK kurs B fördjupas metod, pedagogik och teorier. Mål, motivation och klinisk verksamhet betonas.
  • I BK kurs C är fokus på undersökning, behandlingsplanering och utvärdering.
  • I BK kurs D är inriktningen klinisk tillämpning med fokus på det individuella patientarbetet.
  • I BK kurs E är inriktningen klinisk tillämpning med fokus på grupp samt presentation av Basal Kroppskännedom

Det bör ha gått minst ett halvår och som mest 3-5 år mellan kurserna. Vid frågor kontakta din BK-lärare för hjälp.

Självstudier

För att bana in nya rörelsemönster och fördjupa kroppsliga erfarenheter behövs övning mellan kurserna. En viktig del av utbildningen är eget övande på hemmaplan och självstudier, som sedan följs upp på nästkommande kurs.

Handledning i BK

Under utbildningstiden till terapeutisk kompetens ska du ha genomgått 30 timmars handledning i Basal Kroppskännedom, praktiska övningar, under ledning av lärare eller lärarkandidat. Du kan t.ex. delta i handledningsgrupp, temadagar, temakurser i BK eller Tai Chi. Denna handledning gör du i den takt som passar dig, men innan kurs E ska du ha genomgått 30 timmars handledning.

Portfolio

Efter varje kurs ska du ha utfört de mellanliggande uppgifterna innan du går nästkommande kurs.

Du ansvarar själv för att spara kursintyg/handledningsintyg och dokumentation/rapporter, samt att få Underlag för intyg för utbildningen Basal Kroppskännedom Terapeutisk kompetens ifyllt av dina BK-lärare. Detta bestyrker genomförda uppgifter i utbildningen inför utfärdande av intyg om ”Terapeutisk kompetens i Basal Kroppskännedom” efter kurs E.

 

Uppdaterad 2023-01-19