Vad är BK?

Basal Kroppskännedom

Basal Kroppskännedom (BK) är en helhetsorienterad behandlingsmetod med kroppen som utgångspunkt. Målet är att utforska och stärka det friska och resursrika inom varje individ i riktning mot förbättrad hälsa och självkänsla.

Genom att öva BK regleras spänningsbalansen i kroppen vilket öppnar för möjligheter att stärka kroppsliga och mentala resurser.

Fysiskt kan det innebära bättre kroppslig balans och stabilitet.

Fysiologiskt sker en reglering i det autonoma nervsystemet, andningen blir friare och den muskulära spänningsbalansen förbättras.

Psykologiskt innebär en ökad kontakt med kroppen en möjlighet till ökad självkänsla och en bättre kontakt med behov och känslor. Förmågan att värna sina gränser, att relatera till andra samt att kunna hantera smärta eller ångest kan då påverkas positivt.

Existentiellt stimulerar BK övandet även den medvetna närvaron och kan ge en djupare känsla av mening och mål med livet.

Hur går behandlingen till

Relationen mellan patient och behandlare är en mycket viktigt del av behandlingen. Fysioterapeuten är experten på metoden men patienten är experten på sig själv. Detta lyhörda och respekterande möte skapar förtroende och tillit i behandlingen, där patienten lotsas till att öka tilltron till sin egen förmåga och egna möjligheter till att på sikt må bättre.

I metoden arbetar vi tillsammans med patienten med enkla rörelser som görs tillsammans med andningen. Att släppa ner tyngden till golvet ger tillgång till den posturala funktionen (hållningsfunktionen) som är en viktig del i att bli mer kroppsligt stabil och förankrad.

Rörelserna är anpassade efter människans anatomiska förutsättningar och rörelsemönster och syftar till att locka fram det mest optimala, grundläggande och funktionella sättet att använda kroppen. Rörelsekvaliteten, dvs förmågan att lära sig att röra sig mer stabilt, balanserat, välkoordinerat och avspänt tränas.

För att detta ska bli möjligt behövs en medveten närvaro som övas både i stillhet och tillsammans med de strukturerade rörelseövningarna. I BK är det alltid upplevelserna och skeendena i kroppen som är ankaret för närvarokontakten.

Basal Kroppskännedom kan genomföras som individuell behandling eller i grupp. Vid gruppbehandling övar var och en utifrån de egna förutsättningarna samtidigt som man får möjlighet till gemenskap med andra gruppdeltagare, eller att träna förmågan att vara i en grupp. I gruppsammanhang ges även utrymme till att dela erfarenheter och upplevelser av övandet med övriga deltagare och ledaren.

BK har studerats vetenskapligt i samband med olika sjukdomar och problem och finns numera med i Socialstyrelsen Nationella Riktlinjer för behandling av ångest och depression och för Schizofreni (se forskningsfliken). Kliniskt finns bra erfarenheter av att arbeta med BK vid stressrelaterad problematik, smärttillstånd såsom Fibromyalgi eller neurologiska sjukdomar. För många personer är BK ett bra komplement till en pågående psykoterapi då BK förbättrar kontakten med känslor och behov.

För vem passar metoden?

Behandlingsmetoden Basal Kroppskännedom används idag inom ett flertal områden. Det finns numera flera doktorsavhandlingar, andra vetenskapliga studier och klinisk erfarenhet som visar att metoden kan ha god effekt vid exempelvis stressrelaterade besvär och olika psykiska symtom som ångest, oro, depression, trauma, självmedvetandestörningar, kroppsliga vanföreställningar och psykomotoriska symtom vid psykos sjukdom. BK ger även ökad möjlighet att kunna hantera långvarig smärta (se forskningsfliken).

BK kan även användas i förebyggande syfte exempelvis som träning av arbetsteknik eller som återhämtning vid stress. Övandet i Basal Kroppskännedom kan också användas som förberedelse inför en aktivitet eller sport, som att förbättra förmågan inom ett specifikt intresseområde, som sång, golf, ridning.

Metoden passar således för ett stort antal människor med olika förutsättningar och behov, oavsett om målet är att återställa, bibehålla eller förbättra god hälsa. En viktig faktor för att uppnå effekt av behandlingen är den egna motivationen. Patienten stimuleras till att hitta den egna motivationen för att kunna fortsätta att öva själv i vardagen. I BK betonas själva övandet som en väg till fortsatt utveckling.

Metoden används inte bara i Sverige eller Skandinavien utan bland annat även i Schweiz, Österrike, Skottland, Nederländerna, Estland, Spanien och Turkiet.

Utbildning

I Sverige arrangeras utbildningen till BK-terapeut av Institutet för Basal Kroppskännedom (IBK). Den allra första kursen (BK kurs A) är öppen för alla intresserade. Hela utbildningen, som innehåller fem kurser med självstudier mellan varje kurs, är dock riktad till fysioterapeuter.  Utbildningen är samordnad i de länder som är anknutna till International Association of Teachers in Basic Body Awareness Therapy (IATBBAT). BK finns även som universitetsstudier, t.ex den internationella BK utbildningen i Spanien (clinical master), se länk: http://fisioterapiasm.es/masterbbam.htm