Lärandemål för Fördjupad nivå i Utbildningen Basal Kroppskännedom, terapeutisk kompetens

Kurs D och E samt hemuppgifter

Den huvudsakliga inriktningen för den fördjupade nivån är gruppbehandling samt vidareutveckling av individuell behandling

Mål

Kunskap och förståelse

Efter avslutad Fördjupad nivå i Utbildningen Basal Kroppskännedom, ska studenten kunna:

 • redogöra för en fördjupad kunskap om teorier och begrepp inom området Basal Kroppskännedom  inklusive teorier om gruppledarskap
 • analysera evidensbaserad kunskap och evidensbaserad praktik baserad på aktuell forskning om Basal Kroppskännedom  inom olika områden och för olika patientgrupper
 • visa fördjupad, och erfarenhetsbaserad kunskap om både gruppbehandling och individuell behandling med Basal Kroppskännedom
 • visa kunskap om det terapeutiska förhållningssättet och ledarrollen i Basal Kroppskännedom både för behandling individuellt och i grupp

Färdighet och förmåga

Efter avslutad Fördjupad nivå i Utbildningen Basal Kroppskännedom  ska studenten visa förmåga att:

 • utveckla sin förmåga att leda en grupp i Basal Kroppskännedom
 • självständigt genomföra behandlingar med Basal Kroppskännedom i grupp och individuellt.
 • fortsatt fördjupa den egna kroppsliga erfarenheter av Basal Kroppskännedom
 • fortsätta att medvetandegöra och verbalisera egna kroppsliga erfarenheter av Basal Kroppskännedom
 • kunna presentera och reflektera över genomförda behandlingar med Basal Kroppskännedom (både i grupp och individuellt) för olika målgrupper

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter avslutad Fördjupad nivå i Utbildningen Basal Kroppskännedom  ska studenten visa förmåga att:

 • fördjupat reflektera över behandlingen i ett funktions-, aktivitets- och delaktighetsperspektiv
 • kritiskt analysera klinisk relevans av litteratur, avhandlingar och forskningsartiklar inom området
 • vidareutveckla egen kroppskännedom, självkännedom och empatisk förmåga/empatiskt förhållningssätt med hjälp av eget övande och metodhandledning
 • vidareutveckla det professionella bemötandet med beaktande av etiska principer, mångfald och grundläggande mänskliga rättigheter
 • identifiera och reflektera över eget behov av ytterligare kunskap och utveckling av kompetensen

Utbildningsinnehåll

Utbildningen i Fördjupad nivå i Basal Kroppskännedom, består av 2 kurser (D och E) á 5 dagar samt hemuppgifter. Den huvudsakliga inriktningen för den fördjupade nivån är gruppbehandling samt vidareutveckling av individuell behandling.

Utbildningen innefattar både teori och praktik med beaktande av evidensen inom området. Gruppledarrollen och bemötande av en grupp fokuseras. Stor vikt läggs även vid behandlingsprocessen i Basal Kroppskännedom för både enskild patient och vid gruppbehandling. Vikt läggs fortsatt vid att vidareutveckla det egna övandet som en bas för både individuella behandlingar/ gruppbehandlingar och ett empatiskt förhållningssätt.

Metodhandledning ingår med minst 30 timmar.

Teorier och forskning inom området granskas kritiskt i litteraturseminarier och den studerandes förmåga att beskriva och presentera metoden både verbalt och icke-verbalt fördjupas

Examinationsmoment

Obligatorisk närvaro på veckokurserna 2 x 40 undervisningstimmar, summa 80 undervisningstimmar

Ett individuellt behandlingsärende där Basal Kroppskännedom  används, dokumenteras och följs samt godkänns i en rapport.

En gruppbehandling med Basal Kroppskännedom  dokumenteras, rapporteras och godkänns i en rapport.

Regelbundet eget övande redovisas och godkänns i 2 rapporter över 2 månaders övande, sammanlagt 4 månaders övande.

Metodhandledning i Basal Kroppskännedom  30 timmar dokumenteras och godkänns.

Litteraturseminarier där den lästa litteraturen kritiskt redovisas, diskuteras och godkänns vid varje veckokurs. Examination av Basal Kroppskännedom. Fördjupad nivå sker i samband med kurs E.

Examination i Basal Kroppskännedom terapeutisk kompetens, innehåller både Grundläggande samt Fördjupad nivå och examinationen sker både skriftligt och muntligt samband med kurs E och presentation av en slutuppgift.

Litteratur

Se under respektive kurs.