Lärandemål för Grundläggande nivå i Utbildningen Basal Kroppskännedom, terapeutisk kompetens

Kurs A, B och C samt hemuppgifter

Den huvudsakliga inriktningen för den grundläggande nivån är individuell behandling.

Mål

Kunskap och förståelse

Efter grundläggande nivå i Utbildningen Basal Kroppskännedom ska studenten kunna:

 • beskriva och redogöra för teorier och begrepp inom området Basal Kroppskännedom
 • analysera och reflektera över evidensbaserad kunskap och evidensbaserad praktik inom området där behandling med Basal Kroppskännedom är aktuellt
 • undersöka en patient med Body Awareness Scale Movement Quality and Experience, BAS MQ-E (BAS Rörelsekvalitet och Kroppsmedvetande)
 • visa kunskap om motivationens betydelse för beteendeförändring och hur motivationen kan aktiveras i samtal och behandlingsarbete med Basal Kroppskännedom
 • visa kunskap om det terapeutiska förhållningssättet i Basal Kroppskännedom

Färdighet och förmåga

Efter grundläggande nivå i Utbildningen Basal Kroppskännedom  ska studenten visa förmåga att:

 • självständigt kunna behandla en patient där Basal Kroppskännedom är den huvudsakliga behandlingsmetoden
 • självständigt kunna genomföra en skattning med Body Awareness Scale Movement Quality and Experience (BAS MQ-E) och i samråd med patienten lägga upp en adekvat behandling
 • självständigt och under handledning kunna bana in nya rörelsemönster och fördjupa egna kroppsliga erfarenheter i Basal Kroppskännedom
 • kunna uttrycka egna kroppsliga erfarenheter av Basal Kroppskännedom verbalt
 • tillämpa ett motivationsaktiverande samtal vid behandlingsupplägg där patientens egna resurser tas tillvara
 • presentera/förklara Basal Kroppskännedom för utvalda målgrupper, kollegor, patienter eller allmänhet

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter grundläggande nivå i Utbildningen Basal Kroppskännedom ska studenten visa förmåga att:

 • reflektera över behandlingen i ett funktions-, aktivitets- och delaktighetsperspektiv
 • kritiskt analysera klinisk relevans av litteratur inom området
 • utveckla egen kroppskännedom, självkännedom och empatisk förmåga med hjälp av eget övande och/eller metodhandledning
 • vidareutveckla det professionella bemötandet inom området Basal Kroppskännedom med beaktande av etiska principer, mångfald och grundläggande mänskliga rättigheter
 • reflektera över lärandemål och identifiera eget behov av ytterligare kunskap och utveckling av kompetensen.

Utbildningsinnehåll

Utbildningen i Grundläggande nivå i Basal Kroppskännedom,  terapeutisk kompetens består av 3 kurser (A, B och C) á 5 dagar samt mellanliggande hemuppgifter. Den huvudsakliga inriktningen för den grundläggande nivån är individuell behandling. Utbildningen innefattar både teori och praktik. Tillsammans med patienten ska en behandlingsplan med huvudsaklig inriktning på Basal Kroppskännedom läggas upp.

Behandlingsplanen ska grundas i patientens motivation och vilja samt i den sjukgymnastiska undersökningsmetoden Body Awareness Scale Movement Quality and Experience (BAS MQ-E). Vikt läggs även vid att utveckla det egna övandet som en bas för det individuella behandlingsarbetet och förhållningssättet.. Teorier inom området ska granskas kritiskt i litteraturseminarier och den studerandes förmåga att beskriva och presentera metoden både verbalt och icke-verbalt tränas.

Examinationsmoment

Obligatorisk närvaro på veckokurserna 3 x 40 undervisningstimmar, summa 120 undervisningstimmar.

Skattningsförmåga, kvalitativ intervjuteknik samt samskattning av BAS MQ-E krävs.

Regelbundet eget övande redovisas och godkänns i 2 rapporter över 2 månaders övande, sammanlagt 4 månaders övande

Litteraturseminarier där den lästa litteraturen kritiskt redovisas, diskuteras och godkänns vid varje veckokurs.

Seminarier och aktivt deltagande i diskussioner om hur Basal Kroppskännedom  ska presenteras för olika målgrupper

Litteratur

Se under respektive kurs.

 

IBK /140111