Böcker och publikationer 

Probst M, Helvik Skjaerven L (editors) (2017). Physiotherapy in Mental Health and Psychiatry, a scientific and clinical based approach. Elsevier (med flera kapitel om Basal Kroppskännedom, fysisk aktivitet  och därtill hörande undersökningsmetoder)

Sannum Karlsson A,   Cederhag W. (2016) Hur gör du när du rör dig? Basal Kroppskännedom för vardag, friskvård, idrott och rehab. Eget förlag

Lundvik Gyllensten A, Skoglund K, Wulf I. (2015). Basal Kroppskännedom. Den levda kroppen. Studentlitteratur

Bader-Johansson, C. & Elmgren Frykberg, G. (2013). Rörelse och interaktion – om grundmotorik, stress och självreglering. Studentlitteratur AB, Lund.

Biguet, G., Keskinen-Rosenqvist, R., Levy Berg, A. (red). (2012). Att förstå kroppens budskap– sjukgymnastiska perspektiv. Studentlitteratur: Lund.

Dropsy J. (2004). Den harmoniska kroppen – en osynlig övning. Natur och Kultur

Dropsy, J. (1993). Leva i sin kropp – kroppsuttryck och mänsklig kontakt. Natur och Kultur.

Englund, B. (red). (2004). Skapande och kroppsbaserade komplementära terapier. Studentlitteratur: Lund.

Melander, L. (2012). Basal Kroppskännedom som gruppbehandling inom neurologisk öppenvårdsrehabilitering. (Magisteruppsats) Umeå Universitet.

Roxendal G., Winberg A. (2002) Levande människa – Basal Kroppskännedom för rörelse och vila. Natur och Kultur

Skatteboe, U-B. (2000) Basal kroppskjenneskap og bevegelsesharmoni – Vidareutveikling av undersøkelsesmetoden Body Awareness Rating Scale BARS – Bevegelsesharmoni. Høgskolen i Oslo Avdelning for helsefag.

Skjærven LH. (2006). Teaching movement quality within the frame of Evidence-Based Practice (EBP) – a possibility? How can evidence-based practice (EPB) be implemented in teaching movement quality in the post-graduate course of basic Body Awareness methodology (B BAM). An Essay from the Scholars Forum, Bergen University College, Faculty of Health and Social Sciences, Center for Knowledge Based Practice.