BK vid förflyttningssituationer

”Händer i vårdarbete” en meningsfull och rolig utbildning!

Basal Kroppskännedom tillämpat vid förflyttningssituationer. Jag har under många år varit intresserad av hur man kan vägleda människor till ökad medvetenhet i samband med förflyttningssituationer.

Många händelser i omvårdandets vardag innehåller en förflyttningssituation som involverar både patient och personal. Förflyttningarna är ofta invävda i händelser; som till exempel på morgonen när patienten ska stiga upp, tvätta sig, gå på toaletten, klä på sig – med mer eller mindre hjälp från personalen. Vad jag själv har erfarit och vad jag ofta har bevittnat är att det som sker i själva förflyttningsögonblicket är en omedveten handling både för den som ger hjälp och den som tar emot stödet. Detta handlande kan ta sig många uttryck med bl.a. lyftskador på både patient och personal som följd.

Dessa erfarenheter låg till grund för utbildningen ”Händer i vårdarbete” som Gertrud Roxendal och jag skapade under 1980-talet. Vi ville utveckla arbetsmetoder som dels minskade den fysiska och psykiska belastningen i vårdens vardag och dels ge tillgång till hjälptekniker vid förflyttningssituationer som höjde patientens självständighet.

Det övergripande målet med utbildningen är att inspirera människor att bära sin egen tyngd för att behålla förmågan att stå och gå. Och därmed bevara sin identitet och självkänsla så länge som möjligt.

Tre viktiga teman i utbildningen:

Samtal om människosyn, mötets betydelse och icke-mötets konsekvenser. Det är när ett möte sker mellan patient och personal som förflyttningen blir en gemensam handling där båda kan medverka.

Basal Kroppskännedom. Genom ökad kroppskännedom ges större möjlighet att vara närvarande och uppmärksam i sin kropp vid förflyttningssituationerna. Mycket tid ges till eget övande i BK för att få en inre upplevelse av kroppslig förankring.

Att nivåbestämma hjälpinsatsen vid att resa sig upp och stå, att sätta sig,  att gå, att vända sig om, att gå baklänges, att lägga sig, innebär;

Att medvetet kunna dosera hjälp och stöd.

Att kunna hantera hjälptekniker inför varje förflyttningssituation /möte.

Teknikerna är mycket enkla i sin form och är inriktade på att aktivera kroppsjaget hos både patient och personal.

Förflyttningsögonblicket

I utbildningen ges också mycket tid till att analysera och reflektera över vad som sker i själva förflyttningsögonblicket;

-Hur mycket medverkar personalen i den stund förflyttningen sker?

-På vilket sätt ges hjälp/stöd och hur uppfattas det erbjudna stödet?

Exempelvis; personalens närvaro, närmande, ordval, gester, kroppshållning.

-Hur medverkar patienten? Vilka möjligheter ges?

Efter utbildningen är önskemålet att deltagarna omformar grundteknikerna till en egen väv av attityd, kroppskännedom och hjälpteknik. Så att grundteknikerna blir oskiljaktiga från varandra och på så sätt individuella för var och en och till varje patient.

Att ändra förflyttningsvanor (läs lyftvanor) tar tid och det krävs uthållighet och stort stöd från arbetsledning. Men har du motivation och nyfikenhet så  kan arbetet med att planera och utbilda vårdpersonal bli till stor glädje för både patienter och personal (och dig själv!)

Några exempel från vårdpersonal som deltagit i utbildningen ”Händer i vårdarbete”

”Man tänker mer på vad man gör och utnyttjar det i situationer. Tidigare har man använt sig av lyftkraft för att det går snabbare. Man tänker inte på att man gör fel förrän man får en skada. Med ny kunskap får man aha-upplevelser av att det finns enklare sätt när man hjälper en person utan att skada sig och det blir bra för personen för hon använder egen kraft.”

”Det bästa är att lära känna sin egen kropp. Att känna var man har tyngdpunkten, det har man inte tänkt på förut. Man har sett hur man ska stå men aldrig känt det i kroppen.”

1992 kom boken VÅRDANDETS VARDAG- HÄNDER I MÖTE (Gertrud Roxendal och Cajsa Wahlberg, Studentlitteratur.) Boken är utgången från förlaget sedan 2004. Om du hittar den bortglömd i en bokhylla så låna den för det finns fortfarande en hel del som är användbart.

Eller kontakta undertecknad för kursdagar!

 

Cajsa Wahlberg, lärare i Basal kroppskännedom