Samtal vid förändring

Transteoretisk modell (TTM) är både en spridd och accepterad modell, som skulle kunna bidra till att stärka fysioterapeuters förståelse och förmåga i sitt arbete med förändringsprocesser. Modellen uppkom genom en komparativ analys av 16 ledande teorier inom psykoterapi och beteendeförändring i USA och är en integrativ modell.

 

SoC

 

 

 

 

 

 

Modellen svarar på frågor om hur förändringar sker, när och vad förändringen handlar om och vilar på tre pelare. Den ena kallas processer vid förändring, Processes of Change, vilken innehåller de olika kognitiva processer som människan använder sig av vid förändring. Den andra delen kallas för stadier vid förändring, Stages of Change, vilka innehåller olika skeenden med specifika psykologiska utmaningar, som människan behöver gå igenom i sin förändring. Den sista och tredje delen kallas för förändringens nivåer, Levels of Change. Med hjälp av nivåerna fås en uppfattning om vilka faktorer, som kan hindra utförande av förändring och vad icke-önskat beteende kan bero på.

Motiverande samtal (MI) är baserad på TTM. Motivationssamtal enligt Roxendal och frågorna vad, hur och när som är av central betydelse i motivationsarbete går att se i ett större teoretiskt sammanhang utifrån TTM. En komplex fråga i ett komplext sammanhang där behov av förenkling behövs. TTM skulle kunna vara en möjlighet till förenkling där människosynen, förhållningssättet och den vetenskapsteoretiska bakgrunden har starka beröringspunkter med BK.

Det finns mycket at läsa om modellen och här är ett exempel;
Prochaska JO, Norcross JC. Systems of Psychotherapy, A Transtheoretical Analysis. 5th ed. USA; 2003

Karin Overgaard