Fysioterapeuternas Kvalitetspris 2016

Det är en stor ära för oss att vi har fått ta emot det här priset. Vid starten 2012, var det osäkert om vi skulle få fortsätta med vårt arbete, men med stöd från chefer som trodde på oss och våra idéer har arbetet med hälsogrupperna kunnat utvecklas. Priset är en fantastisk bekräftelse på att vi satsat rätt. Vården och hela samhället står inför stora utmaningar när det gäller att möta målgruppens behov. Vårt arbete visar att helhetsperspektiv i bemötande och behandling lönar sig.

Hanna Waldermarsson, fysioterapeut, och Rosemarie Mossberg-Maghsoudi, sjuksköterska

Det är extra roligt att en verksamhet lyfts fram där Basal Kroppskännedom (BK) har en central roll. BK passar mycket bra för målgruppen som tappat fotfästet i livet. Den mentala närvaron är låg, då tankar och känslor fokuserar på det som varit i hemlandet samtidigt som det finns en stark oro och ovisshet inför framtiden. Omställningsprocessen från hemlandets levnadssätt och normer till svenska samhället är flerårig och innebär att stressmekanismerna aktiveras och pågår. Alla erfarenheter före, under och efter flykten innebär stora påfrestningar och leder för de flesta till ohälsa och sjukdom. Det tar sig bland annat uttryck i olika besvär i rörelseapparaten, smärta, sömnproblem och psykisk ohälsa. Det är också vanligt att man utvecklar diabetes och högt blodtryck.

En fördjupad kontakt med kroppen gör att många positiva krafter sätts igång. Genom BK-träningen får deltagarna tillbaka såväl det fysiska som psykiska fotfästet i tillvaron. Förutom ökad trygghet och tillit till sig själv och omgivningen, förbättras den mentala närvaron. Att tänka på och bry sig om sig själv, att ta plats som en egen individ är nytt för de flesta kvinnor från mellanöstern och Somalia. Så småningom kan deltagarna slappna av och därigenom både andas och röra sig friare. När egenresurserna utvecklas och man får insikter om sambandet mellan livsituationen, kroppen, tankar och känslor, minskar behovet av sjukvård. Man ändrar tankemönster och får aktiva strategier. Många tar med sig övningarna hem och använder dem t.ex. för att lugna sig, kunna somna, samla sig och slappna av.

Det har varit en lång och utmanande läroprocess för mig att omsätta den komplexa teorin i en praktisk kontext samt att utveckla en förmåga att förmedla den till människor från olika delar av världen på ett enkelt och konkret sätt.  Dropsy´s metafor ”att stämma instrumentet” är hjälpsam för att belysa syftet med övningarna, men också för att ge acceptans för smärtor och obehag. Det är ofta någon i varje grupp som efterfrågar hårdare träning eller träning för magmusklerna, så att de ska bli smala. Men efterhand accepteras de lågmälda övningarna och detta uttrycks genom att det blir lugnt i rummet och genom kommentarer som ”det är väldigt skönt att få en chans att komma hem till sig själv och släppa tankarna på allt annat en stund”.  Det tvär professionella samarbetet har utvecklat och stärkt mig i min yrkesroll genom nya kunskaper och insikter om andras yrkesområden. I det nära teamarbetet med sjuksköterskan har mina kunskaper om folkhälsa, medicinska hälsoeffekter av migration, samhällskunskap och olika interkulturella processer ökat.

Varje grupp träffas en gång per vecka á tre timmar under nio veckor, tillsammans med tolk. Varje grupptillfälle inleds med BK träningen. Fasta teman ligger till grund för diskussioner och genomförande. Temana berör bl.a. flyktingprocessen, stress-reaktioner och hantering, fysisk aktivitet, mat och sjukvården i Sverige. Sjuksköterska och fysioterapeut deltar alltid vid alla träffar. Vid vardera ett tillfälle medverkar psykolog, läkare och dietist.  Utvärdering av hälsogrupperna visar på signifikant förbättrad rörelsekvalitet inom alla tre områdena; stabilitet, koordination/andning och mental närvaro. Dessutom minskade vårdkonsumtionen signifikant.

Hanna Waldemarson, terapeutisk kompetens i Basal Kroppskännedom