Reflektioner sommaren 2020

Troligtvis har du som fysioterapeut och som privat person påverkats av coronapandemin. Antagligen möter du, eller kommer möta, patienter som också på något vis drabbats av covid-19. Det pågår forskning gällande vilken behandling och rehabilitering som är mest hjälpsam. Nuvarande rekommendationerna är att behandla och rehabilitera restsymtom och det finns forskning gällande rehabilitering för andra former av postinfektiösa tillstånd. Men något som är tydligt är att människor som har eller haft covid-19 behöver hjälp att komma tillbaka till sin vardag.

Fysioterapeuter som arbetar med Basal Kroppskännedom (BK) har erfarenhet av att hjälpa människor med närvaro, balans och andning. Rehabiliteringen har fokus på basala funktioner som att ligga ner, sitta, stå och gå med närvaro i sig själv och med andra, samt att klara av förflyttningar mellan dessa positioner och att kunna ta sig upp och ner från golvet. Det låter kanske enkelt och basalt, men för de som inte längre har dessa funktioner blir det uppenbart hur mycket det betyder.

”Närvaro i stillhet och i rörelse” har varit en mening som ofta använts i BK- sammanhang. En närvaro i vila och i rörelse är en hjälp till ökad balans i det autonoma nervsystemet. Patienter behöver också hjälp i att tyda kroppens signaler som bland annat sker via det interoceptiva systemet och vagus nerven. Till exempel hjälp med att förstå skillnad på om andnöden kommer från nedsatt lungfunktion eller från ett emotionellt påslag som ångest.

 


Vi människor påverkas av sambanden mellan våra existensdimensioner. Kanske har det aldrig varit så tydligt som nu när beskrivningen av covid- rehabilitering visar på att patienter lider av symtom som utgår från alla existensdimensionerna. Fysiska/fysiologiska processer som lungfunktion, muskelstyrka och kondition. Psykologiska/existentiella som oro, ångest och funderingar på meningen med livet när den sociala distanseringen påverkar både kropp och själ. Patienter lider av extrem trötthet, sömnproblem och neurologiska symtom- det behövs team och en helhetssyn för att möta kommande vårdbehov. Vi fysioterapeuter behövs!

Vi i IBK kommer erbjuda kurser och handledning men vi har alla olika förutsättningar så om du är intresserad av handledning och utbildning så vänligen kontakta aktuell lärare.

Hälsningar.
Anna Sannum Karlsson
Ordförande i IBK

BAS MQ-E digitaliseras

I Skåne, och troligen framgent även i Göteborgsområdet så planeras nu BAS MQ-E att digitaliseras. I Skåne förväntas detta ske som en del i det nya journalsystemet ”Millenium” som ska införas successivt från nov. 2020. En arbetsgrupp,  med Lena Hedlund som representant för fysioterapeuterna inom psykiatrin, arbetar på att ta fram skattningsskalor vilka används frekvent bland fysioterapeuter inom psykiatrin i Region Skåne, för att förslagsvis inkluderas i det nya journalsystemet.

BK litteratur blir allt oftare flerspråkig!

Nu har den svenska boken om Basal Kroppskännedom: den levda kroppen av Amanda Lundvik Gyllensten, Kent Skoglund och Inger Wulf även utkommit på Tyska och Engelska.
Går att beställa på amazon.com, bokus.com, adlibris.com –  sök på författare Amanda Lundvik Gyllensten, Kent Skoglund, Inger Wulf

Basal Kroppskännedom : den levda kroppen

Workshop i Basal Kroppskännedom och bäckenbottenträning för barnmorskestudenter i Addis Abeba, Etiopien

Jag, Amanda Lundvik Gyllensten och min BK -lärarkollega Inger Wulf från Schweiz har genomfört en workshop 12-13 mars 2018 i Basal Kroppskännedom och bäckenbottenträning för barnmorskestudenter i Addis Abeba, Etiopien:
How to be aware of  the Pelvic Floor Muscles using  Basic Body Awareness Therapy

Vi blev tillfrågade att hålla denna workshop av den ideella organisationen www.greenlamp.ch, som även organiserade workshopen.  Målgrupp var  barnmorskestuderande i fjärde årskursen  på Hamlin College of Midwives, samt sjuksköterskor och en fysioterapeut  från Hamlin Fistula Hospital, Adis Abeba.  Tre lärare från colleget var med första dagen. Det rörde sig om en 2-dagars workshop med huvudsakligt fokus att med BK-metoden stärka bäckenbottenmuskulaturen  genom att öka medvetandet om den och musklerna kopplade till den. Syftet var framför allt att lära barnmorskestudenterna  hur de kan undervisa blivande mammor så att mammorna får kunskap om hur de själva  kan förebygga och behandla skador i underlivet, som kan  uppstå i och med långa och utdragna förlossningar.  Målet var att dessa kunskaper på ett enkelt sätt  skulle kunna integreras i vardagslivet  för för dessa kvinnor som dagligen utför många tunga lyft.
Ett annat mål var att öka självkänslan (empowerment)  hos dessa unga barnmorskor som ofta arbetar ensamma utan professionell hjälp på landsbygden.

Bakgrunden är att Etiopien är ett mycket fattigt land och dödligheten för barn och kvinnor i samband med barnafödande är mycket hög. Ett stort problem är att kvinnorna är unga, ofta tonåringar när de blir gravida och de  har ofta alltför smala bäcken. Förlossningarna är otrygga, utdragna i tiden och leder inte sällan till så kallade fistulas. En fistula är ett hål som uppstår mellan livmoder och blåsa/tarm på grund av att barnet trycker på strukturerna under den segdragna förlossningen som kan pågå under många dagar. Blodbrist uppstår i området där barnet trycker och nekros av vävnaderna leder till denna fistel.  Fisteln  resulterar i att kvinnorna läcker och luktar illa, vilket tyvärr ofta innebär att de blir utstötta ifrån sina byar. I många fall, ca 95 % dör barnet och kvinnan inte bara drabbas av läckage utan också följdsjukdomar, utanförskap och social isolering. Prolaps och muskel/nervskador  är en vanligt förekommande komplikation. I Addis Abeba finns sedan 1970-talet ett  känt sjukhus som heter  Hamlin Fistula Hospital. Det startades av ett läkarpar från Australien, Reg och Catherine Hamlin. Detta läkarpar gjorde till sin livsuppgift att hjälpa dessa kvinnor.  Där har sedan dess tusentals unga flickor och  kvinnor blivit opererade.
Sjukhusets har även  förebyggande verksamhet och driver en utbildning för barnmorskor, Hamlin College of Midwives, som  stod klar 2006. Colleget ligger  utanför Addis Abeba i ett område som heter Desta Mender. I Desta Mender rehabiliteras de kvinnor som behöver stanna längre innan de återvänder hem. Sedan 2006  har drygt femtio barnmorskor utexaminerats enligt internationell standard efter fyra års utbildning, ca 20 barnmorskor årligen. Det som är speciellt med denna internationellt understödda utbildning är att barnmorskestudenterna rekryteras från fattiga områden på landsbygden. Det finns väldigt många olika språkgrupper i Etiopien och de färdiga barnmorskorna kontrakteras att placeras tillbaka där de kan språk och kultur. De har då en mycket viktig roll att både nå ut med kunskap, ge förebyggande mödravård samt hjälpa till med förlossningar och eftervård.
Vår uppgift var att undervisa studenterna det sista året precis innan de skulle ut på sin sista praktik. Vårt fokus var att stärka deras  självkänsla, lära ut hur hållning och andning samverkar och öka medvetandet om och aktivering av bäckenbotten samt visa på möjligheter till avspänning och spänningsreglering. Vi varvade mellan teori och praktik och ville ge barnmorskestudenterna en egen upplevelse att grunda sin undervisning till kvinnorna i.
Vi mötte en grupp som varierade mellan 23 och 31 personer och som  bestod av både barnmorske-studenter (flertalet) en fysioterapeut, en stomisjuksköterska, en operationssjuksköterska och tre lärare på barnmorskeutbildningen.
Vi gjorde BK-övningar  i liggande, sittande, stående och gående med fokus på bäckenets koppling till helheten. Vi hade en powerpoint presentation med mål med BK metoden samt hur detta kan användas för att aktivera bäckenbotten.  Vi la stor vikt på både att förstå och hitta sambandet mellan de djupa buk och -ryggmusklerna och bäckenbotten-muskulaturen. Vi hade även en broschyr med övningarna som vi delade ut. Vi använde oss av denna i gruppövningarna där vi tillämpade interaktivt rollspel för att exemplifiera och träna olika möjliga scenario. Det blev mycket både skratt och genans. Vi fick i stort en mycket positiv utvärdering av både deraskunskapsförståelse och egen upplevelse av de praktiska övningarna. De trodde sig ha möjlighet attsjälva använda detta i sitt möte med de blivande mammorna. Här kommer några synpunkter:

 I understand the aim of this practice
I am more experienced after 2 days
This workshop was very fun and intensive, to relax our body I enjoyed it. It was new to me to concentrate on my body and I enjoyed it
A very good experience and I understand the connection between abdominal muscles ,breathing and the pelvic floor. Works together
I was very happy about that training

Vi var mycket glada över att få sprida BK i Etiopien och bidra till en bättre situation för kvinnor.