Sommarseminarium 2014

Diskussioner och beslut

Lördagen den 9 augusti samlades internationella lärargruppen och lärarkandidater från nio länder; Sverige, Norge, Danmark, Finland, Island, Färöarna, Estland, Spanien och Nederländerna. Seminariets språk blir därmed engelska. I år var det många nya lärarkandidater, 9 st. av det 30-tal som hade möjlighet att närvara.  En och en halv dag av sommarseminariet tas till diskussioner, gemensamma frågeställningar och beslut. Nya frågor och idéer delegeras för fortsatt bearbetning med syfte i att förbättra den gemensamma veckan ytterligare.

Kärnteorier i BBAT

De återstående fyra och en halv dag går till praktiskt övande; meditation, BBAT och Tai Chi Chuan. Det dagliga övandet skedde både i helgrupp och i två halvgrupper.  Varje delmoment bidrog med en närvaro och rörelseaktivering som integrerades ytterligare under kvällarnas övande med Tai Chi Chuan. Från tidig morgon till sen kväll skapas kreativa processer, ett flöde och nya pedagogiska infallsvinklar diskuteras med utgångspunkt från egenupplevandet. De olika ländernas olika traditioner vävs samman eller förtydligas med utgångspunkt i det som är de mest grundläggande aspekterna av BBAT och rörelsekvalitet. Ett väldigt intressant seminarium var presentationen av en gemensam forskningsstudie, där både ett originellt tillvägagångssätt och resultat om BBAT´s kärnteorier presenterades. Författarna arbetar nu för att få studien publicerad.

Självläkande krafter

Det var spännande och se hur både var och ens stämningsläge, närvaro och förnöjsamhet ändrades under veckan. Gemensamma sociala aktiviteter, restaurangbesök, kvällsfika, litteraturstund och många gemensamma havsbad gav en god stämning i gruppen.  Inte minst genom att Jordy och Daniel, lärarkandidat från Nederländerna respektive lärarkandidat från Spanien, bjöd in var och en av oss till dans, filmade och satte ihop en fantastisk film som gick under arbetsnamnet, the X-Project. Själv kom jag dit med en veckas gammal kraftig bilkrock bakifrån, med en mjukdelsirritation längs ryggraden, vilken sakta gav vika allteftersom och ersattes med mjukhet, smärtfrihet och återfunnen smidighet. Det säger nått om vilka självläkande krafter BBAT har!

Vid pennan

Lena Hedlund, leg. fysioterapeut, PhD

vyVy från Sundsgården, stående tyngdöverföring och sittande Dropsymassage, augusti 2014

 

 

 

 

tyngdöverföring

Övningsexempel

Internationell seminarievecka

I morgon, den 9 augusti, startar den internationella seminarieveckan utanför Helsingborg. Lärare och lärarkandidater i Basal Kroppskännedom/ Basic Body Awareness Therapy  möts och arbetar tillsammans för praktisk- och teoretisk utveckling under sju dagar. Vi berättar mera längre fram!

Nya lärarkandidaten, Lena Hedlund, leg. fysioterapeut, dr med vet

Hela BK utbildningen vid ett tillfälle

Att gå från lärjunge till färdig BK terapeut och nu påbörja lärarutbildningen i Basal Kroppskännedom känns stort och griper över stora delar av mitt liv. 1987 började jag som färdig sjukgymnast på Östra Sjukhuset i Malmö och gick då även min första BK kurs för att slutligen få terapeutisk kompetens 1999. Under den första 10 års perioden fanns goda möjligheter att gå kurser. Kravet på evidens var inte en avgörande punkt, vilket resulterat i mängder av kurser inom olika kroppsorienterade metoder: feldenkrais, resursorienterad kroppsterapi, alexanderteknik, eutoni, autogen träning, dans och rörelse etc. Basal Kroppskännedom hade ett försprång genom att Gertrud wholesalenfljerseyslan Roxendal disputerade på Body Awareness Therapy and the Body Awareness Scale, 1985 och gjorde klinikens utbildningssatsning på mig lite mer allvarsam. Jag sökte hela BK utbildningen vid ett tillfälle och fick beviljat alla veckokurser från dåvarande steg 2-5. Därefter, som en viktig teammedlem fick jag dessutom gå kurser som vi alla i teamet behövde för de gemensamma vårdprocesserna. Alla skulle bidra med psykoterapeutiska- och rehabiliterande insatser samt genomföra adekvata bedömningar om patienternas symtomatologi, funktionshinder och motivationsnivå. Jag hade redan då stor nytta av min BK utbildning men fick därtill integrera andra viktiga aspekter kopplat till frågor som; hur är möteskvaliten mellan mig och patienten, hur kan jag via samtalet underlätta för patienten att integrerar sina kroppsliga erfarenheter och gå stärkt ur mitt rum. Och inte minst, hur ska jag samtala med mina kunniga kollegor så de förstår vad jag gör och känner sig respekterade i det de gör och att patienten får finnas i centrum för vårt engagemang. Här har jag haft god nytta av min utbildning i grundläggande psykoterapi och år av psykoterapihandledning.

Hjälp vid svackor och kriser i livet

Varför har jag valt BK, av allt det jag fått smaka på? Ja, dels kommer jag från idrottsvärlden och har genom idrottsaktiviteten delvis ovetande arbetat många år med kroppsjagsfunktionerna för att öka min smidighet, rörelseprecision och förmåga till kraftutveckling. När allt stämmer i samspelet mellan kroppsjagsfunktionerna ger det den mest bekräftande helhetsupplevelsen, ett lugn och vitalitet som är helt i linje med BK övandet, teoretiskt och praktiskt. Dels har kroppsjagsfunktionerna valt att träda fram i allt annat jag provat på, även om det såklart finns andra rörelsekvaliteter som andra metoder erbjuder och som jag tagit intryck av. Alexandermetodens fokusering på hakans rörelsebana i rummet är en sådan avgörande erfarenhet precis som feldenkraismetodens roterande rörelsebanor, för att smidigt ta sig upp från golvet och Resursorienterad Kroppsterapi med sitt fokus på kroppsliga försvar och omställningsförmåga. Men dessa rörelsekvaliteter och kroppssammanhang skulle inte infinna sig om kroppsjagsfunktionerna inte fungerade. Då skulle rörelsebanorna bli ryckiga, muskelförsvaren förbli rigida och hämma det naturliga, cru som finns inprogrammerat i vår sensomotoriska funktion. Jag har aldrig sett motsättningar mellan olika metoder, bara avgörande likheter och skillnader som lett till tankar och ett utforskande om vilken metod ska jag använda till vilken patient och i vilken fas av deras process. Efter avslutad idrottskarriär tränade jag under många år Acrylbeschichtung Tai Chi Chuan men då både som meditativ aktivitet och som självförsvar med vapen och de snabba rörelseformerna. Försvarsdelen i övandet bidrog till att stärka känslan cheap NFL jerseys av att vara en agent, där min inre intention skulle nå ut i kroppens alla delar och de valda rörelseriktningar. Att ställa mig och göra BK övande eller tai chi har genom åren hjälpt mig när jag känt mig splittrad, stressad, och stärkt mig i de svackor och kriser livet ovillkorligen erbjuder.

Intellektuell utmaning

Parallellet med eget övande och praktisk inlärning har jag haft förmånen att utmanas intellektuellt och på ett Debian mer övergripande plan verka för fysioterapi inom Mental Hälsa. Jag har varit ordförande för sektionen Mental Hälsa och disputerade nu i februari. Min avhandling handlar om BK vid schizofreniforma psykoser, om trötthetsskattning och skattning av sensomotorisk funktion hos patientgruppen. Jag hoppas min avhandling ska kunna hjälpa oss fysioterapeuter och omvärlden att förstå vår yrkesfunktion och inte minst, att bättre kunna hjälpa våra patienter till att hitta sina egna resurser. Doktorsutbildningen har gett mig vetenskaplig kompetens, insikt om vikten av evidens och kunskap om de senaste forskningsrönen inom vårt område. Att fortlöpande uppdatera mig teoretisk är nu en självklarhet som jag kommer fortsätta med, kliniskt och i kommande forskningsprojekt. Min disputation var en av de bästa cheap NFL jerseys stunderna hitintills, med hjälp av en skicklig opponent, Anne Söderlund, professor i Mälardalen och med beteendemedicinsk inriktning.

Nytt i höst

Inför hösten ska jag nu återigen ge mig i kast med alla grund- och fördjupningskurser i BK och få ta del av IBK lärarnas stora erfarenhet och kunnande. Jag har börjat få handledningsuppdrag, både patientrelaterade och i egenövande vilket känns oerhört roligt. Min ambition är att stimulera andra till egen fördjupad kroppslighet, ett öppet reflekterande och en kunskapsutveckling utifrån egna kliniska och personliga erfarenheter, såväl praktiskt som intellektuellt.

Jag ser fram emot att få möta er Kursprogram alla, i något sammanhang framöver! Är du nyfiken på min avhandling så går den att ladda ned från https://lup.lub.lu.se/search/publication/4286246. Önskar du pappersversionen så kontakta mig, THE jag har några ex kvar.

Lena Hedlund

Leg. Fysioterapeut, PhD, Specialist inom psykiatri och psykosomatik

 

Kursprogram för 2015 klart

Helgen China den cheap mlb jerseys 14- 15/6 hade vi ett kreativt års- och lärarmöte i sommarvarma Malmö. B, Kursprogrammet för 2015 spikades och du hittar det under cheap jerseys rubriken kurser. Vi hälsar dig varmt välkommen!

Ingrid Olsson google Nordgren wholesale mlb jerseys och Amelie Ambolt har valt att lämna IBK för att gå vidare i en annan cheap nba jerseys riktning. Vi tackar Ingrid och Amelie för ett mångårigt och lärorikt samarbete. Fortsatt lycka till!